Thăng cấp Trung tướng cho ông Cao Ngọc Oánh

    Gốc

    Bốn sĩ quan được thăng cấp bậc Trung tướng trong đợt này bao gồm Tổng cục trưởng Tổng cục xây dựng lực lượng; Tổng cục trưởng Tổng cục 5; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5; và Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục kỹ thuật Bộ Công an nhân dân.

      Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/06/786729/