Tập trung triển khai 8 chương trình, dự án bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sở TN&MT vừa cho biết, năm 2009, thành phố dự kiến tập trung triển khai 8 chương trình, dự án thuộc 5 nhóm dự án ưu tiên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=93549