Lấy chồng cũng như đánh bạc?

Lấy chồng cũng như đánh bạc?

Hạnh phúc, hay bất hạnh, đều nằm trong tay chúng ta, hãy tạo trò chơi, ra luật chơi trong hôn nhân, và chơi...