Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (*)

Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28-11-1820 - 28-11-2020), ngày 27-11-2020, Học viện Chính trị quốc...
Nhà xuất bản Hàn Thuyên: Một hiện tượng độc đáo

Nhà xuất bản Hàn Thuyên: Một hiện tượng độc đáo

Hơn 41 nghìn người tham gia thi tìm hiểu lịch sử ngành Tuyên giáo tuần thứ nhất

Hơn 41 nghìn người tham gia thi tìm hiểu lịch sử ngành Tuyên giáo tuần thứ nhất

Hà Tĩnh có 6 cá nhân đạt giải tuần 1 thi tìm hiểu về ngành Tuyên giáo

Hà Tĩnh có 6 cá nhân đạt giải tuần 1 thi tìm hiểu về ngành Tuyên giáo

Kết quả thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng' tuần thứ nhất

Kết quả thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng' tuần thứ nhất

Bạn Trần Phong Bắc đoạt giải Nhất tuần 1 Cuộc thi tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo

Bạn Trần Phong Bắc đoạt giải Nhất tuần 1 Cuộc thi tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo