Đã tìm ra doanh nghiệp xả thải có mùi thuốc sâu ra môi trường ở Đà Nẵng

Đã tìm ra doanh nghiệp xả thải có mùi thuốc sâu ra môi trường ở Đà Nẵng

Đà Nẵng: Doanh nghiệp xả thải ô nhiễm vượt chuẩn 300 lần ra môi trường

Đà Nẵng: Doanh nghiệp xả thải ô nhiễm vượt chuẩn 300 lần ra môi trường

Đà Nẵng tìm ra 'thủ phạm' xả nước thải hôi thối ra sông

Đà Nẵng tìm ra 'thủ phạm' xả nước thải hôi thối ra sông

Đề nghị xử phạt 2 công ty lén xả thải bẩn ra môi trường

Đề nghị xử phạt 2 công ty lén xả thải bẩn ra môi trường

Xác định doanh nghiệp lén xả thải ra môi trường tại KCN Hòa Cầm

Xác định doanh nghiệp lén xả thải ra môi trường tại KCN Hòa Cầm

Đề xuất phạt 2 công ty xả nước thải có mùi thuốc trừ sâu

Đề xuất phạt 2 công ty xả nước thải có mùi thuốc trừ sâu

Xem xét xử lý doanh nghiệp làm kênh đổi màu trắng như sữa

Xem xét xử lý doanh nghiệp làm kênh đổi màu trắng như sữa

Vụ nước thải trắng đục tuôn ra môi trường: Xem xét xử lí 2 công ty lén xả thải

Vụ nước thải trắng đục tuôn ra môi trường: Xem xét xử lí 2 công ty lén xả thải

Tìm ra doanh nghiệp xả nước vàng đục, có mùi thuốc sâu ra kênh

Tìm ra doanh nghiệp xả nước vàng đục, có mùi thuốc sâu ra kênh

Sẽ xử phạt doanh nghiệp xả thải vượt chuẩn gây ô nhiễm ở KCN Hòa Cầm

Sẽ xử phạt doanh nghiệp xả thải vượt chuẩn gây ô nhiễm ở KCN Hòa Cầm

Tìm ra doanh nghiệp xả hàng nghìn m3 nước vàng đục, bốc mùi thuốc sâu ra sông ở Đà Nẵng

Tìm ra doanh nghiệp xả hàng nghìn m3 nước vàng đục, bốc mùi thuốc sâu ra sông ở Đà Nẵng

Đà Nẵng xem xét xử lý công ty xả trộm nước thải ra môi trường

Đà Nẵng xem xét xử lý công ty xả trộm nước thải ra môi trường

Vụ nước thải tuôn ra kênh ở Đà Nẵng: Đề xuất xử lý 2 công ty xả thải

Vụ nước thải tuôn ra kênh ở Đà Nẵng: Đề xuất xử lý 2 công ty xả thải

Tìm ra doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm

Tìm ra doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm

Đà Nẵng: Lấy mẫu nước xả thải KCN Hòa Cầm phân tích thông số môi trường

Đà Nẵng: Lấy mẫu nước xả thải KCN Hòa Cầm phân tích thông số môi trường

Đà Nẵng: Xuất hiện nước thải có màu màu trắng đục tại KCN Hòa Cầm

Đà Nẵng: Xuất hiện nước thải có màu màu trắng đục tại KCN Hòa Cầm

Đà Nẵng: Kiểm tra, xử lý tình trạng nước có màu trắng đục chảy ra từ hệ thống thoát nước mưa KCN Hòa Cầm

Đà Nẵng: Kiểm tra, xử lý tình trạng nước có màu trắng đục chảy ra từ hệ thống thoát nước mưa KCN Hòa Cầm

Kênh thoát nước mưa KCN ở Đà Nẵng đổi màu trắng đục bất thường

Kênh thoát nước mưa KCN ở Đà Nẵng đổi màu trắng đục bất thường

Mương nước đổi màu, bốc mùi: Phát hiện mẫu nước của một công ty trùng với nước xả thải

Mương nước đổi màu, bốc mùi: Phát hiện mẫu nước của một công ty trùng với nước xả thải