Phản hồi tiếp thông tin bạn đọc về Tập I 'Nghìn năm bất khuất' trong Bộ tiểu thuyết lịch sử 'Việt Nam Diễn Nghĩa'

Phản hồi tiếp thông tin bạn đọc về Tập I 'Nghìn năm bất khuất' trong Bộ tiểu thuyết lịch sử 'Việt Nam Diễn Nghĩa'

LTS: Bộ tiểu thuyết lịch sử 'Việt Nam Diễn Nghĩa' gồm 3 tập của tác giả PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức...
Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 17)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 17)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 16)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 16)

Phản hồi thông tin về chương VII 'Ba họ anh hùng' trong Tập I Bộ tiểu thuyết lịch sử 'Việt Nam Diễn Nghĩa'

Phản hồi thông tin về chương VII 'Ba họ anh hùng' trong Tập I Bộ tiểu thuyết lịch sử 'Việt Nam Diễn Nghĩa'

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 15)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 15)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 14)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 14)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 13)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 13)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 12)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 12)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 11)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 11)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 10)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 10)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 9)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 9)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 8)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 8)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 7)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 7)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 6)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 6)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 5)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 5)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 4)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 4)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 3)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 3)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 2)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 2)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 1)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 1)

Bố Cái Đại Vương (Kỳ 6)

Bố Cái Đại Vương (Kỳ 6)

Bố Cái Đại Vương (Kỳ 5)

Bố Cái Đại Vương (Kỳ 5)

Bố Cái Đại Vương (Kỳ 4)

Bố Cái Đại Vương (Kỳ 4)

Bố Cái Đại Vương (Kỳ 3)

Bố Cái Đại Vương (Kỳ 3)

Bố Cái Đại Vương (Kỳ 2)

Bố Cái Đại Vương (Kỳ 2)

Bố Cái Đại Vương (Kỳ 1)

Bố Cái Đại Vương (Kỳ 1)

Mai Hắc Đế (Kỳ 10)

Mai Hắc Đế (Kỳ 10)

Mai Hắc Đế (Kỳ 9)

Mai Hắc Đế (Kỳ 9)

Mai Hắc Đế (Kỳ 8)

Mai Hắc Đế (Kỳ 8)

Mai Hắc Đế (Kỳ 7)

Mai Hắc Đế (Kỳ 7)

Mai Hắc Đế (Kỳ 6)

Mai Hắc Đế (Kỳ 6)

Mai Hắc Đế (Kỳ 5)

Mai Hắc Đế (Kỳ 5)

Mai Hắc Đế (Kỳ 4)

Mai Hắc Đế (Kỳ 4)

Mai Hắc Đế (Kỳ 3)

Mai Hắc Đế (Kỳ 3)

Mai Hắc Đế (Kỳ 2)

Mai Hắc Đế (Kỳ 2)

Mai Hắc Đế (Kỳ 1)

Mai Hắc Đế (Kỳ 1)

Nước Vạn Xuân (Kỳ 11)

Nước Vạn Xuân (Kỳ 11)

Nước Vạn Xuân (Kỳ 10)

Nước Vạn Xuân (Kỳ 10)

Nước Vạn Xuân (Kỳ 9)

Nước Vạn Xuân (Kỳ 9)

Nước Vạn Xuân (Kỳ 8)

Nước Vạn Xuân (Kỳ 8)

Nước Vạn Xuân (Kỳ 7)

Nước Vạn Xuân (Kỳ 7)

Nước Vạn Xuân (Kỳ 6)

Nước Vạn Xuân (Kỳ 6)

Nước Vạn Xuân (Kỳ 5)

Nước Vạn Xuân (Kỳ 5)

Nước Vạn Xuân (Kỳ 4)

Nước Vạn Xuân (Kỳ 4)

Nước Vạn Xuân (Kỳ 3)

Nước Vạn Xuân (Kỳ 3)

Nước Vạn Xuân (Kỳ 2)

Nước Vạn Xuân (Kỳ 2)