Thay thành viên Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch

Thay thành viên Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch

Nghĩ về một người cống hiến

Nghĩ về một người cống hiến

Đã cáo chung ngành ngành làm quy hoạch?

Đã cáo chung ngành ngành làm quy hoạch?

Nhiều khó khăn trong bước đầu triển khai Luật Quy hoạch

Nhiều khó khăn trong bước đầu triển khai Luật Quy hoạch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Bác thông tin việc xin hoãn thi hành Luật Quy hoạch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Bác thông tin việc xin hoãn thi hành Luật Quy hoạch

Không có chuyện xin dừng thi hành Luật Quy hoạch

Không có chuyện xin dừng thi hành Luật Quy hoạch

'Thông tin dừng thi hành Luật Quy hoạch là không chính xác'

Thông tin xin dừng thi hành Luật Quy hoạch là không chính xác

Luật Quy hoạch rất tiến bộ, không có chuyện xin dừng thi hành

Không gian phát triển sẽ mở hơn cho doanh nghiệp

Nên đưa nội dung quy hoạch ra khỏi Luật Xây dựng