Hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp FDI

Hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp FDI

Trên địa bàn tỉnh hiện có 35 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) đã thành lập tổ chức...