Ngôi đình Việt thờ bà Chúa Chiêm

Ngôi đình Việt thờ bà Chúa Chiêm

Ngôi đình làng Phúc Mãn thờ thành hoàng là Đức Chúa Chiêm hoàng hậu Mỵ Ê phu nhân. Làng cũng là nơi có lăng...