Xứ Nam Kỳ giai đoạn 1921 - 1935 qua ảnh của Leon Busy

Xứ Nam Kỳ giai đoạn 1921 - 1935 qua ảnh của Leon Busy

Phơi cá ở Gia Định , trẻ mồ côi tại nhà tế bần Cù Lao Giêng, chợ rổ rá Suối Sâu... là loạt ảnh tư liệu quý...