Cột mốc I: Tự vị Bồ Việt và Việt Bồ ra đời

Cột mốc I: Tự vị Bồ Việt và Việt Bồ ra đời

Bài trước, chúng ta thấy quá trình Latin hóa bắt đầu từ tên các địa danh, xuất hiện trong các bản đồ hàng...