Tăng cường sự tham gia của người khuyết tật trong lĩnh vực việc làm tại Việt Nam

Tăng cường sự tham gia của người khuyết tật trong lĩnh vực việc làm tại Việt Nam

Ngày 5/4, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cùng với Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng...
Thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong lĩnh vực việc làm ở Việt Nam

Thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong lĩnh vực việc làm ở Việt Nam

Bảo đảm quyền tiếp cận toàn diện hệ thống giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật

Bảo đảm quyền tiếp cận toàn diện hệ thống giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật

Hội thảo về chính sách đối với người khuyết tật

Hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn cho Người khuyết tật

Hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn cho Người khuyết tật

Bảo vệ cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trong đại dịch COVID-19

Bảo vệ cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trong đại dịch COVID-19

UNESCO hỗ trợ triển lãm ảnh - 'Sinh ra để biểu diễn'

UNESCO hỗ trợ triển lãm ảnh - 'Sinh ra để biểu diễn'

Hỗ trợ người khuyết tật phát triển kỹ năng cho việc làm công nghệ số

Hỗ trợ người khuyết tật phát triển kỹ năng cho việc làm công nghệ số

Hỗ trợ người khuyết tật phát triển kỹ năng cho việc làm công nghệ số

Hỗ trợ người khuyết tật phát triển kỹ năng cho việc làm công nghệ số

UNDP hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam tiếp cận việc làm công nghệ số

UNDP hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam tiếp cận việc làm công nghệ số

Việt Nam đạt được nhiều bước tiến về quyền con người

Việt Nam đạt được nhiều bước tiến về quyền con người

Việt Nam cam kết bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Việt Nam cam kết bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Việt Nam nỗ lực bảo đảm quyền con người và thực hiện các khuyến nghị UPR

Việt Nam nỗ lực bảo đảm quyền con người và thực hiện các khuyến nghị UPR

Liên Hợp Quốc: Việt Nam đạt được nhiều bước tiến về quyền con người

Liên Hợp Quốc: Việt Nam đạt được nhiều bước tiến về quyền con người

Người khuyết tật và những rào cản vô hình

Người khuyết tật và những rào cản vô hình

Cần lồng ghép chính sách trợ giúp NKT vào chiến lược phát triển bền vững

Cần lồng ghép chính sách trợ giúp NKT vào chiến lược phát triển bền vững

Cần lồng ghép chính sách trợ giúp người khuyết tật vào chiến lược phát triển bền vững

Cần lồng ghép chính sách trợ giúp người khuyết tật vào chiến lược phát triển bền vững

Hiệp ước Marrakesh: Đảm bảo quyền tiếp cận tri thức cho người khuyết tật

Hiệp ước Marrakesh: Đảm bảo quyền tiếp cận tri thức cho người khuyết tật