Độc đáo thi đấu võ gậy của vùng quê thờ Phù đổng Thiên Vương

Độc đáo thi đấu võ gậy của vùng quê thờ Phù đổng Thiên Vương

Tại lễ hội đền Quán Thánh (Bộ Đầu, Thống Nhất, Thường Tín, Hà Nội) nơi thờ đức thánh Phù đổng Thiên Vương...