Chính thức thành lập Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh

Chính thức thành lập Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh

Hợp nhất các cơ quan báo chí tỉnh Quảng Ninh

Hợp nhất các cơ quan báo chí tỉnh Quảng Ninh

2019: Sáp nhập 4 cơ quan báo chí tại Quảng Ninh

2019: Sáp nhập 4 cơ quan báo chí tại Quảng Ninh

Quảng Ninh hợp nhất 4 cơ quan báo chí

Quảng Ninh hợp nhất 4 cơ quan báo chí

Quảng Ninh sáp nhập 4 cơ quan báo chí, lập Trung tâm truyền thông

Quảng Ninh sáp nhập 4 cơ quan báo chí, lập Trung tâm truyền thông

Quảng Ninh sáp nhập 4 cơ quan báo chí thành Trung tâm truyền thông tỉnh

Quảng Ninh sáp nhập 4 cơ quan báo chí thành Trung tâm truyền thông tỉnh

Hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí tỉnh Quảng Ninh

Hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh: Hợp nhất 4 cơ quan báo chí

Quảng Ninh: Hợp nhất 4 cơ quan báo chí

Quảng Ninh: Hợp nhất các cơ quan báo chí thành Trung tâm Truyền thông

Quảng Ninh: Hợp nhất các cơ quan báo chí thành Trung tâm Truyền thông

Thành lập trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Thành lập trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh: Hợp nhất các cơ quan báo chí thành Trung tâm truyền thông

Quảng Ninh: Hợp nhất các cơ quan báo chí thành Trung tâm truyền thông

Quảng Ninh hợp nhất 4 cơ quan thành lập Trung tâm truyền thông

Quảng Ninh hợp nhất 4 cơ quan thành lập Trung tâm truyền thông