Kịp thời cung cấp các bộ bản đồ phục vụ dự báo, cảnh báo thiên tai

Kịp thời cung cấp các bộ bản đồ phục vụ dự báo, cảnh báo thiên tai

Căn cứ vào các các bộ bản đồ phụ trợ như bản đồ địa hình, bản đồ thảm phủ, bản đồ sử dụng đất,... có thể...