Sông Đà 7 chốt danh sách phát hành cổ phiếu

    Báo VnEconomy
    Gốc

    25/10/2007 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Sông Đà 7 chốt danh sách cổ đông phát hành thêm cổ phiếu...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=420dfd21e199cf&page=category