Số hóa 2D sách tư liệu bảo tàng

Theo kế hoạch thực hiện số hóa 2D sách tư liệu của Bảo tàng Đồng Nai, trong năm 2024, sẽ có nhiều sách tư liệu bảo tàng được số hóa.

Các sách cụ thể: Khảo cổ học Đồng Nai (228 trang); Đàn đá Bình Đa (76 trang); Địa chí tỉnh Biên Hòa (260 trang); Đồng Nai 30 năm chiến tranh giải phóng (364 trang); Biên Hòa - Đồng Nai 300 năm hình thành và phát triển (532 trang).

Số hóa 2D sách tư liệu bảo tàng không chỉ phục vụ việc quản lý, khai thác và lưu trữ tài liệu thuận lợi, mà còn giúp bạn đọc tiếp cận, tra cứu thông tin dễ dàng.

Quang Nhật

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202404/so-hoa-2d-sach-tu-lieu-bao-tang-77c66f3/