Sáng tỏ giá trị vì dân, phục vụ dân

  19 liên quanGốc

  Bình luận về bài viết 'Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam' của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng T.Ư nói, bài viết đã làm sáng tỏ những giá trị đích thực tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội (CNXH).

  Tổng Bí thư khẳng định, ở nước ta phát triển kinh tế đi đôi với phát triển xã hội, chính sách kinh tế phải đi đôi với chính sách xã hội Ảnh minh họa: Zing

  Các giá trị đó là vì con người, vì sự phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường cho thế hệ hôm nay và mai sau. Tất cả đều vì lợi ích của nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

  “Lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”

  Trong bối cảnh hiện nay, bài viết của Tổng Bí thư về CNXH có ý nghĩa như thế nào, thưa ông?

  Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã luận giải hết sức thuyết phục, sâu sắc một vấn đề lớn rất cơ bản, quan trọng đặt ra trong sự nghiệp cách mạng nước ta về CNXH và con đường đi lên CNXH trên cơ sở kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn. Bài viết đã đề cập toàn diện, thấu đáo tất cả các lĩnh vực trong sự nghiệp xây dựng CNXH trên đất nước ta.

  Bài viết giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng vững chắc hơn dựa trên cơ sở hiểu biết sâu sắc toàn diện đầy đủ có căn cứ khoa học, thực tiễn và phù hợp với hoàn cảnh, đặc điểm cụ thể của Việt Nam.

  Bài viết cũng làm sâu sắc hơn những chủ trương, đường lối do Đảng đề ra ở Đại hội XIII để tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra.

  Trong bài viết, Tổng Bí thư đã làm sáng tỏ những giá trị đích thực tốt đẹp của CNXH là thực sự vì con người, vì sự phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường cho thế hệ hôm nay và mai sau. Đó là một xã hội nhân ái đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn. Một hệ thống chính trị mà quyền lực phục vụ nhân dân, do nhân dân vì nhân dân.

  Tổng Bí thư đã phân tích sâu sắc hơn quy luật của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, quá độ lên CNXH là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam, là mục tiêu lý tưởng của Đảng, là nguyện vọng thiết tha của nhân dân.

  Vậy con đường đi lên CNXH phù hợp điều kiện cụ thể của Việt Nam đã được Tổng Bí thư nhấn mạnh ra sao, thưa ông?

  Trong bài viết Tổng Bí thư đã khẳng định những đặc trưng của xã hội XHCN mà Đảng ta, nhân dân ta đang phấn đấu xây dựng. Tổng Bí thư phân tích trên cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc, xác đáng, đầy sức thuyết phục về con đường đi lên CNXH của nước ta trên tất cả các lĩnh vực, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa…

  Chẳng hạn như Tổng Bí thư phân tích thời kỳ quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là bỏ qua cái gì và kế thừa cái gì. Tổng Bí thư viết: Nói bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là bỏ qua chế độ áp bức, bất công, bóc lột tư bản chủ nghĩa; bỏ qua những thói hư tật xấu, những thiết chế, thể chế chính trị không phù hợp với chế độ xã hội chủ nghĩa, chứ không phải bỏ qua cả những thành tựu, giá trị văn minh mà nhân loại đã đạt được trong thời kỳ phát triển chủ nghĩa tư bản.

  Đương nhiên, việc kế thừa những thành tựu này phải có chọn lọc trên quan điểm khoa học, phát triển. Xã hội XHCN là xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, dựa trên nền tảng lợi ích chung của toàn xã hội hài hòa với lợi ích chính đáng của con người. Tất cả đều vì lợi ích của nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

  Tổng Bí thư khẳng định, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCH thực sự của nhân dân, do nhân dân vì nhân dân. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới và bảo đảm cho đất nước phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Vì vậy, phải đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn. Phải vận dụng hiệu quả cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

  Ông Vũ Văn Phúc

  Những thành tựu to lớn mà chúng ta đạt được trong 35 năm đổi mới được Tổng Bí thư nêu ra để chứng minh con đường đi lên CNXH mà Bác Hồ, Đảng ta, nhân dân ta lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn, kết quả đạt được là không thể phủ nhận.

  Tổng Bí thư khẳng định: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Đồng thời, Tổng Bí thư cũng chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế và những thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt.

  Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, xây dựng CNXH là kiến tạo một kiểu xã hội mới về chất, hoàn toàn không hề đơn giản, dễ dàng. Đây là cả một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại, đầy thử thách, khó khăn, một sự nghiệp tự giác, liên tục, hướng đích lâu dài, không thể nóng vội. Điều hết sức quan trọng được Tổng Bí thư nhấn mạnh là phải hết sức kiên định, vững vàng trên nền tảng tư tưởng lý luận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

  “Không phục vụ cho nhóm nhỏ nào đó trong xã hội”

  Trong bài viết, Tổng Bí thư nhấn mạnh: chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có? Điều này có ý nghĩa như thế nào, thưa ông?

  XHCN mà chúng ta xây dựng là ở đó tất cả quyền lực phục vụ nhân dân. Tất cả chủ trương, đường lối của Đảng cũng xuất phát vì lợi ích của nhân dân, phục vụ nhân dân. Nhà nước pháp quyền XNCH cũng là Nhà nước của dân, do dân và vì nhân dân. Tất cả đều vì lợi ích của nhân dân chứ không phải phục vụ cho một nhóm nhỏ nào đó trong xã hội.

  Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh yêu cầu đặt ra là sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội?

  Tổng Bí thư đã khẳng định, ở nước ta phát triển kinh tế đi đôi với phát triển xã hội, chính sách kinh tế phải đi đôi với chính sách xã hội. Chúng ta không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, trái lại mỗi chính sách kinh tế đều phải hướng đến mục tiêu phát triển xã hội, đồng thời mỗi chính sách xã hội đều phải nhằm tạo ra động lực phát triển kinh tế.

  Chúng ta khuyến khích làm giàu hợp pháp nhưng phải đi đôi với xóa đói giảm nghèo bền vững, chăm sóc người có công, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong bài viết, Tổng Bí thư khẳng định, đây là vấn đề mang tính nguyên tắc để đảm bảo định hướng XHCN của nền kinh tế nước ta.

  Xin cảm ơn ông!

  Văn Kiên (Thực hiện)

   Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/sang-to-gia-tri-vi-dan-phuc-vu-dan-post1337489.tpo