Ban Dân vận Trung ương làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau

Bà Trương Thị Mai đánh giá cao những nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ tỉnh Cà Mau trong việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện đồng bộ Kết luận số 120 của Bộ Chính trị.

Chiều 2/3, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về Kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI, về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Bà Trương Thị Mai phát biểu trong buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, bà Trương Thị Mai đánh giá cao những nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ… tỉnh Cà Mau trong việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện đồng bộ Kết luận số 120 của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, cả hệ thống chính trị tỉnh đã xem thực hiện quy chế dân chủ là nhiệm vụ chiến lược, then chốt và thường xuyên, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Các cấp ủy, chính quyền… trong tỉnh nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đặc biệt là vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được nâng cao, tạo phấn khởi trong nhân dân, khẳng định vai trò làm chủ của nhân dân. Cũng nhờ đó, dân chủ trong Đảng được mở rộng, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng có nhiều đổi mới; các chính sách của Nhà nước được các cấp chính quyền tổ chức thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch.

Trong thời gian tới, bà Trương Thị Mai yêu cầu các cấp ủy đảng tỉnh Cà Mau tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn nữa các quan điểm chỉ đạo của Chỉ thị 30 và Kết luận 120 của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan của Đảng, Nhà nước; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thực chất và hiệu quả. Phải làm sao để phát huy dân chủ trở thành việc thường xuyên, liên tục, là động lực phát triển kinh tế-xã hội, là điều kiện để chăm lo tốt hơn đời sống, lợi ích, hạnh phúc của nhân dân, cũng như công bằng xã hội, bảo đảm an ninh, an sinh xã hội, tạo động lực cho các phong trào hành động cách mạng của quần chúng, tham gia phát triển đất nước nói chung và từng địa bàn, cơ quan, đơn vị nói riêng./.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/ban-dan-van-trung-uong-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-tinh-uy-ca-mau-840555.vov