Quyết liệt cho mục tiêu Quản lý và phát triển đô thị đến 2010

    Theo kế hoạch đặt ra, đến năm 2010 diện tích nhà ở trên cả nước đạt mức bình quân 14 - 15m2 sàn/người; 100% hộ có nhà ở (tại khu vực đô thị đạt bình quân 15m2 sàn/người...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/09/17/085623/10260