Quản lý kinh phí chương trình quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình 2006-2010

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Ngày 17-4, liên bộ Tài chính - Y tế đã ban hành thông tư liên tịch số 32/2008/TTLT-BTC-BYT về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006-2010. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=121110&sub=68&top=40