Phê duyệt chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2024

UBND tỉnh mới đây đã ban hành quyết định về việc phê duyệt chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2024 trên địa bàn tỉnh có 9 nhiệm vụ cần thực hiện. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; tiếp tục kiện toàn tổ chức ngành Tư pháp theo hướng đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chú trọng đa dạng hóa, đổi mới các hình thức phổ biến, giáp dục pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số trong công tác này; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng chỉ đạo của Đảng và quy định của pháp luật, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực...

An Nhân

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202402/phe-duyet-chuong-trinh-trong-tam-cong-tac-tu-phap-nam-2024-90c4ace/