Phát huy sứ mệnh của giai cấp công nhân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Để chống phá cách mạng và phá hoại con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta, những năm qua, các thế lực thù địch đã không ngừng tấn công vào giai cấp công nhân - lực lượng nòng cốt của khối liên minh công nhân - nông dân và trí thức, lực lượng đảm nhận sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong chân chính của mình là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với công thức “chia rẽ, kích động bên trong, vu cáo bên ngoài”, các thế lực thù địch thực hiện tổng hợp nhiều chiêu trò trên mặt trận chính trị - tư tưởng. Thông qua cái gọi là “Công đoàn độc lập”, các thế lực thù địch ra sức lôi kéo, hô hào công nhân lao động tham gia; kích động, chia rẽ mối quan hệ giữa công nhân và Công đoàn Việt Nam, với mong muốn làm suy yếu vai trò, sứ mệnh của giai cấp công nhân, dẫn đến nguy cơ thành lập những lực lượng chính trị đối lập trong nước. Tổ chức chưa được Nhà nước cho phép hoạt động này cũng là “cái cớ” để các thế lực thù địch vu cáo Việt Nam vi phạm về nhân quyền trên nhiều diễn đàn.

Nhưng trên thực tế, là đất nước của dân, do dân và vì dân, với lý tưởng cao nhất là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và tiến tới chủ nghĩa cộng sản, Việt Nam luôn đặt người dân, người lao động vào trung tâm của chính sách, “không ai bị bỏ lại phía sau”. Quyền dân chủ, quyền con người luôn được đảm bảo, phát huy ngay từ cơ sở và điều cần đặc biệt nhấn mạnh trong đó là Việt Nam luôn đảm bảo cho người dân về cơm no, áo mặc, được học hành, được sống trong hòa bình, ổn định… Đó là thực tiễn được đa số các tổ chức uy tín quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và người dân, người lao động trực tiếp thụ hưởng chính sách ghi nhận.

Hiện nay, để thực thi các điều khoản đã cam kết của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam tham gia là thành viên, nước ta cho phép thành lập, gia nhập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký. Trong bối cảnh đó, hơn lúc nào hết giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò và sứ mệnh lịch sử của mình, giác ngộ chính trị, vững vàng về tư tưởng, đồng thời giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, không ngừng phát triển về quy mô số lượng để chung tay xây dựng Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh toàn diện.

Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, giai cấp công nhân với ý chí, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tích cực lao động sáng tạo sẽ là lực lượng nền tảng trong đấu tranh, phản bác hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tự tin bước vào vũ đài chính trị với vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Lâm Viên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202406/phat-huy-su-menh-cua-giai-cap-cong-nhan-trong-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc-5225f62/