Phân cấp, phân quyền và trách nhiệm (tiếp)

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Khổ nhất là chuyện hồ sơ cho bất kỳ một công việc nào khi người dân hay các cơ quan công quyền có những việc phải lụy đến nhau...

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/163792