“Ốm yếu” kiểm toán nội

    Nhu cầu về dịch vụ kiểm toán độc lập ngày càng lớn, nhưng khả năng đáp ứng của các công ty kiểm toán "nội" còn quá yếu...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=0373bed7eabbec&page=category