Niềm tin một nửa

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    QĐND Online - Chương trình thí điểm khoanh nuôi, bảo vệ rừng phòng hộ rất xung yếu tại 21 xã biên giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã đi được gần một nửa thời gian thực hiện.

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.chinhsachxahoi.33618.qdnd