Những chuyển động tích cực từ cả hai phía

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Sau hơn 4 tháng triển khai Luật Quản lý Thuế, ý thức của người nộp thuế trong việc đăng ký, khai, nộp thuế đã thực sự chuyển biến, các cơ sở kinh doanh mới được thành lập đều làm các thủ tục đăng ký thuế kịp thời.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=30806