Năm 2009: Ngành Công Thương tìm nhiều giải pháp gỡ khó

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) – Năm 2009, dự báo hoạt động xuất khẩu sẽ gặp rất nhiều khó khăn do tác động ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn cầu, sản xuất và tiêu dùng bị thu hẹp. Bên cạnh đó, hiện nay Việt Nam mới thuần túy là nước lắp ráp, công nghiệp phụ trợ non yếu nên hoạt động sản xuất công nghiệp chưa bền vững, cần phải đổi mới nhiều.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/192799