"Mỹ nhân kế"...sự thời nay

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    4 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Mỹ nhân kế, có thể hiểu nôm na là dùng sắc đẹp của con người như một mưu kế để thực hiện một mục đích nào đó. Bao vương triều đã suy tàn, bao cá nhân đã thân tàn, danh mạt bởi mưu kế này.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=82899