Mỹ: Một phần tư số người vô gia cư là cựu chiến binh

    Gốc

    NDĐT – Theo một báo cáo công bố ngày hôm qua, hơn 25% người vô gia cư ở Mỹ là cựu chiến binh, trong khi cựu chiến binh chỉ chiếm 11% dân số trưởng thành của nước này.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=109057&sub=82&top=45