Mức thu lệ phí đăng ký cư trú

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Hỏi: Đề nghị cho biết, quy định của Nhà nước về mức thu lệ phí đối với việc đăng ký và quản lý cư trú? Những trường hợp nào không phải nộp lệ phí đăng ký cư trú?

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117358&sub=69&top=40