Một thoáng mưa xuân

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO)- Mưa xuân Hà Nội không phải cái nhìn mờ nhân ảnh trong bầu không khí sẫm nước, cũng không có âm thanh của ếch ương, chẫu chàng, cóc nhái cô đơn một mình oạp oạp dưới tán lá khoai. ở Hà Nội, có một chút mưa xuân là có chút tình...

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/198496