Mô hình quản trị trong công ty đại chúng

    Tạp chí VnEconomy
    Gốc

    “Quản trị công ty” ở ta có nội dung khác với “mangagement” của thế giới...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=05&home=detail&id=ae6642d84e4f16&page=category