Microsoft thêm Office dựa trên web vào bộ Live@edu

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Office Live Workspace (chương trình để upload, chia sẻ các tài liệu trực tuyến) đang được nhắm vào người dùng tại các trường học.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8100&t=pcolarticle