Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 3-6-2008. Ngày 12-6, Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố Luật này. Luật gồm bốn chương với 20 điều, quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, phương pháp tính thuế... và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2009.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125670&sub=68&top=40