Làm quan

    Gốc

    Trong sách Luận Ngữ có một câu chuyện kể về việc Khổng Tử dạy người nước Vệ cách làm quan. Câu chuyện thì dài, nhưng bài học đó chỉ nằm trong một câu nói: “Làm quan, cốt ở chỗ phải biết thế nào kẻ làm dân”.

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/CTXH/52855/default.aspx