IronKey xóa dữ liệu từ xa trên bút USB

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Một dịch vụ mới tên là Silver Bullet của IronKey cho phép nhà quản trị xóa sạch hoặc khóa dữ liệu trên bút USB.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11651&chnlid=20&t=pcolarticle