Hướng dẫn việc giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

    Gốc

    Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư này.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106258&sub=68&top=40