Hội thảo xuyên Việt chương trình học viện mạng Cisco tại TP.HCM

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Cisco Systems và công ty Sao Bắc Đẩu tổ chức hội thảo xuyên việt chương trình học viện mạng Cisco trong năm 2007 vào ngày 27/10/2007 tại TP.HCM.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8184&t=pcolarticle