Hội nghị tổng kết công tác thi đua Cụm thi đua số III

  Sáng 23/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy đã dự hội nghị tổng kết công tác thi đua Cụm thi đua số III - Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung – Tây nguyên năm 2022.

  Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II Ban Tổ chức Trung ương Phạm Tiến Dũng; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lữ Ngọc Bình; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Chín; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Vũ Khiêm; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông Trần Văn Nam đồng chủ trì hội nghị.

  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy phát biểu chào mừng hội nghị.

  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy phát biểu chào mừng hội nghị.

  Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy nhấn mạnh, hội nghị là dịp để ban tổ chức các địa phương trong khu vực gặp gỡ giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là giới thiệu những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; đồng thời phản ảnh những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ từ thực tiễn địa phương đến Ban Tổ chức Trung ương.

  Báo cáo do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Đức Minh trình bày nêu rõ: Bám sát chỉ đạo của Trung ương, năm 2022, Ban tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy trong khu vực cùng với toàn ngành đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, nổi bật là: Chủ động tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng chương trình, kế hoạch công tác năm 2022, góp phần cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố và Chương trình công tác năm 2022.

  Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên ký kết giao ước thi đua năm 2023.

  Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên ký kết giao ước thi đua năm 2023.

  Tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

  Kịp thời tham mưu triển khai thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026- 2031 bảo đảm đồng bộ, liên thông trong công tác cán bộ. Tập trung tham mưu kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao…Đặc biệt, trong năm 2022, Ban tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy trong khu vực đã tham mưu cấp ủy thực hiện nhiều nội dung quan trọng, trong đó có một số mô hình mới, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước vê công tác Tổ chức xây dựng Đảng, các địa phương cũng đang gặp một số khó khăn, vướng mắc.

  Tại hội nghị, các địa phương đã tập trung thảo luận, đề xuất ý kiến nhiều nội dung liên quan đến công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; để nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định cho phù hợp với thực tiễn…Đồng thời, thống nhất 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Trọng tâm là chủ động, tập trung tham mưu cho cấp ủy hoàn thành có chất lượng, bảo đảm tiến độ các đề tài, đề án, nhiệm vụ được cấp ủy giao…

  Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo 13 Ban tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy thuộc Cụm thi đua đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2023

  Tin, ảnh: T. THUẬN

  Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2022/202211/ban-to-chuc-trung-uong-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-thi-dua-cum-thi-dua-so-iii-3145728/