Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La thông qua 10 nội dung quan trọng

Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 10 vào ngày 10/1, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết thông qua 10 nội dung quan trọng trên các lĩnh vực.

Chủ tọa điều hành kỳ họp chuyên đề lần thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.

Chủ tọa điều hành kỳ họp chuyên đề lần thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.

10 dự thảo nghị quyết được các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La thông qua, gồm: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu tại thành phố Sơn La dự kiến sử dụng vốn vay AFD; chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Pàn bảo vệ thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh; bãi bỏ danh mục dịch vụ công lĩnh vực đường bộ quy định tại Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.

Thông qua chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khung xây dựng khu du lịch quốc gia Mộc Châu; quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" và hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh"; phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022; chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên là rừng phòng hộ và rừng sản xuất sang mục đích khác.

Hai nội dung dự thảo Nghị quyết còn lại được thông qua, gồm: Phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2023 tại Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 8/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2023; sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua 10 dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.

Ông Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này có ý nghĩa hết sức quan trọng để các ngành, địa phương kịp thời triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo. Để thực hiện tốt các Nghị quyết, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chỉ đạo để kịp thời triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết đã được quyết nghị tại kỳ họp.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La cũng đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức thực hiện để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

QUỐC TUẤN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hoi-dong-nhan-dan-tinh-son-la-thong-qua-10-noi-dung-quan-trong-post734167.html