Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Thông tin từ Tỉnh đoàn cho biết: Triển khai Chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh, trong năm 2023, có 15 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức đoàn hỗ trợ với số tiền gần 60 triệu đồng.

Đoàn thanh niên các cấp tích cực hỗ trợ thanh niên tiếp cận với các nguồn vốn từ trung ương đến địa phương, tạo cơ chế thuận lợi để thanh niên làm kinh tế. Tính đến nay, tổng dư nợ ủy thác hơn 311 tỉ đồng với 6.858 hộ vay.

Năm 2024, Tỉnh đoàn sẽ tạo môi trường, tập trung chăm lo, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Các cấp bộ đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả kết nối các mô hình, giải pháp, sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tới doanh nghiệp và xã hội; tổ chức nghiên cứu, đánh giá, đề xuất với các cấp, ngành xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Các cấp bộ đoàn cũng sẽ khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn và vận động các nguồn vốn xã hội hóa để hỗ trợ thanh niên vay vốn làm kinh tế.

KHÁNH HÀ

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/160/313549/ho-tro-thanh-nien-khoi-nghiep-lap-nghiep.html