Hình thành thói quen 2K trong phòng, chống dịch COVID-19

Khẩu trang, khử khuẩn kết hợp 'thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân' là thông điệp 2K+ mới nhất của Bộ Y tế, được sửa đổi để phù hợp với phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trong đó, khẩu trang vẫn là biện pháp hàng đầu trong phòng chống dịch được khuyến khích sử dụng ở mọi nơi.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/hinh-thanh-thoi-quen-2k-trong-phong-chong-dich-covid-19-52695.htm