Hệ thống định vị toàn cầu GPS hoạt động như thế nào?

    Gốc

    XHTTOnline: Máy thu GPS phải khóa được với tín hiệu của ít nhất ba vệ tinh để tính ra vị trí hai chiều (kinh độ và vĩ độ) và để theo dõi được chuyển động. Với bốn hay nhiều hơn số vệ tinh trong tầm nhìn thì máy thu có thể tính được vị

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=32&subjectID=12033