Hà Nội: Quý 1 - 2008, 15 điểm nhà đất công được đưa ra đấu giá

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Dự kiến, quý 1 - 2008, sẽ có từ 13 đến 15 điểm nhà đất công tại Hà Nội “dôi” ra sau khi rà soát được đưa ra đấu giá...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/12/20/014320/4815