Giúp chúng tôi học tập, phấn đấu

    Gốc

    Tôi và nhiều chiến sĩ ở đơn vị rất thích đọc chuyên mục “Ông cha ta đánh giặc”, ở trang 3 thứ sáu hằng tuần. Qua những câu chuyện đó, chúng tôi hiểu biết hơn về sự mưu trí, dũng cảm của ông cha ta...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.33043.qdnd