Giải pháp tạo đột phá

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Để khắc phục yếu kém của nền giáo dục hiện nay, Chiến lược này cần xác định đúng hướng, chọn một số mục tiêu chính, chứ không nên dàn trải...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.giaoduc.49094.qdnd