Đúng là “xẻ thịt” sân chơi

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Hà Nội không hề sẵn sân chơi tập thể, nơi có thể dành cho người già đi vài bài dưỡng sinh, thanh niên aerobic với “Một, hai, ba, bốn...”, trẻ em nhảy dây, đá cầu... Không hề sẵn tức là không thừa, chính xác là thiếu. Thiếu tức là nơi có nơi không. Thế nhưng nhiều khi  nơi có cũng như  không có.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/152134