Đừng để Đại học thành “học đại”!

    Gốc

    Hanoinet - Trước đây không lâu, giáo dục đại học thường dành cho các thành phần trí thức của xã hội nhằm chuẩn bị để trở thành những nhà khoa học, nhà quản lý xã hội.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=29062