Đùn đẩy trách nhiệm do chồng chéo chức năng quản lý thực phẩm

    Gốc

    ND - Hiện tại, việc quản lý thực phẩm được quy định trong nhiều văn bản luật khác nhau về thương mại, kiểm dịch động vật và thực vật, vệ sinh thực phẩm, chất lượng hàng hóa thực phẩm, về sở hữu công nghiệp…, gây ra sự chồng chéo và đùn đẩy trách nhiệm trong vấn đề này.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=114024&sub=127&top=39